1. SĄVOKOS

 

1.1.         Pirkimo - pardavimo taisyklės – tai nuotolinės prekių pirkimo - pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu www.sinensis.lt  internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2.         Internetinė parduotuvė – www.sinensis.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas.

1.3.         Pardavėjas – fizinis asmuo, dirbantis pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 718173, išduotą Dariui Matuzui. Individuali veikla reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.4.         Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo - pardavimo taisyklių 2.2. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių ar paslaugų internetinėje parduotuvėje.

1.5.         Pirkimo - pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo - pardavimo sutartis, kurią sudaro Pirkėjo Pardavėjui pateikta prekių užsakymo paraiška ir Pirkimo - pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir/ar papildymais. 


2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1.         Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas šiose Pirkimo -  pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2.         Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę tik prie internetinės parduotuvės prisiregistravę klientai, kurie:

2.2.1.       yra veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu;

2.2.2.       nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų;

2.2.3.       juridiniai asmenys.

2.2.4.       visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3.         Šių taisyklių 2.2.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.

2.4.         Internetinės parduotuvės veikla vykdoma Lietuvos Respublikoje.

2.5.         Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu.

2.6.         Pirkėjo pateiktas prekių užsakymas ir jo patvirtintos Pirkimo - pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo - pardavimo sutartimi ir abiem šalim yra privalomas teisinis dokumentas.

2.7.         Pirkėjui suteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje tik Pirkėjui susipažinus su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir patvirtinus savo sutikimą su jomis. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo - pardavimo taisyklėmis.

2.8.         Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo - pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.9.         Pardavėjas pasilieka teisę keisti, papildyti ir/ar taisyti Pirkimo - pardavimo taisykles. Naujausia Pirkimo – pardavimo taisyklių redakcija publikuojama www.sinensis.lt. Jeiguu pirkėjas vėl pirks, tai reikš jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis


3. PIRKĖJO TEISĖS 

3.1.         Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas Internetinėje parduotuvėje „SINENSIS“ Pirkimo - pardavimo taisyklių ir internetinės parduotuvės tinklalapyje www.sinensis.lt nustatyta tvarka.

3.2.         Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos internetinėje parduotuvėje „SINENSIS“, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos, LR CK ir šių Pirkimo - pardavimo taisyklių nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl: 3.2.1. maisto prekių, t.y. jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas;

3.2.2. prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes, įskaitant greit gendančius produktus ir produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs;

3.2.3. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.3.         3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. 


 4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

4.1.         Pirkėjas, pateikęs užsakymą internetinėje parduotuvėje „SINENSIS“, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2.         Pirkėjas privalo susipažinti su pirkimo-pardavimo taisyklėmis internetinėje parduotuvėje “SINENSIS”.

4.3.         Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve.

4.4.         Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir /ar tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

4.5.         Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu [email protected] . Elektroninio laiško “Subject” eilutėje Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį bei prierašą “Klaidingas užsakymas”. Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu +370 698 85214 arba +370 694 06797

Jeigu klaida pastebėta po elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, prekės grąžinamos ir keičiamos 12 punkte nurodyta tvarka.

4.6.         Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

4.7.         Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.8.         Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją 


5.       PARDAVĖJO TEISĖS 

5.1.         Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus, bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.

5.2.         Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ir/ar pažeidžia Pirkimo - pardavimo taisyklių 4. punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3.         Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.4.         Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas – fizinis asmuo, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.1. ir 8.2.3. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 7 (septynias) dienas, o Pirkėjas – juridinis asmuo – per 30 (trisdešimt) dienų.

 

6.              PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

6.1.         Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo - pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

6.2.         Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 10 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3.         Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

6.4.         Pardavėjas įsipareigoja, Pirkėjui davus sutikimą, siųsti informaciją apie Pirkimo pardavimo taisyklių 9.1 punkte nurodytas akcijas Pirkėjo pateiktais duomenimis elektroniniu paštu (ne dažniau nei kartą per dieną), SMS žinutėmis (ne dažniau kaip du kartus per savaitę, neįskaitant pranešimų, kuriais Pardavėjas informuoja Pirkėją apie pateikto užsakymo būklę) arba telefonu.  Pirkėjui sutikus, Pardavėjas savo lėšomis Pirkėjo nurodytu adresu gali pristatyti prekes (yra papildomų sąlygų).

 

7.              PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS 

7.1.         Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.sinensis.lt pagal šiame tinklalapyje pateiktas pirkimo - pardavimo taisykles.

7.2.         Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) paspaudžia aktyvią nuorodą „Pirkti”, suformavęs prekių krepšelį paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”, suvedęs prašomus pateikti Pirkėjo duomenis (Pirkėjo rekvizitus, pristatymo adresą ir prekių gavėją), pasirinkęs prekių pristatymo būdą bei atsiskaitymo už prekes būdą arba apmokėjęs už prekes vienu iš nurodytų būdų, paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”,  įvedęs nuolaidos kodą bei pateikęs pastabas dėl užsakymo, sutikęs su Pirkimo - pardavimo taisyklėmis paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”. Pirkėjui sudarius Sutartį, Pirkėjui parodoma aktuali jo užsakymo informacija bei Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama žinutė apie užsakymo statusą.

7.3.         Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

 

8.              PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 

8.1.         Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais (PVM neišskiriamas). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

8.2.         Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1.       Sumokėdamas už prekę prekės atsiėmimo metu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą kurjerių tarnybos darbuotojui, pristačiusiam prekę.

8.2.2.       Sumokėdamas už prekę pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą Pardavėjui, pagal Pardavėjo Pirkėjui pateiktą sąskaitą (užsakymą).

8.2.3.       Sumokėdamas elektroninės bankininkystės būdu.

8.3.         Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.2. punktuose numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.2 punktuose nurodytus mokėjimo už prekes būdus, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.1 punkte numatytą mokėjimo už prekes būdą, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir pristatymo terminas skaičiuojamas nuo Pirkėjo užsakymo gavimo dienos.

8.4.         Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.2. punktus įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) parą nuo užsakymo pateikimo momento.

 

9.             PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS 

9.1.         Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.

9.2.         Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir/ar tvarkos pakeitimas ir/ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.

9.3.         Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami.

9.4.         Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

9.5.         Išparduodamoms prekėms jokios kitos nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

9.6.         Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį.

 

10.         PREKIŲ PRISTATYMAS 

10.1.      Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą ir savo telefono numerį.

10.2.      Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo būdą. Prekių pristatymo būdai, prekių pristatymo apmokėjimo sąlygos ir įkainiai nurodyti internetinės parduotuvės skiltyje “PRISTATYMO SĄLYGOS”.

10.3.      Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

10.4.      Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas) patikrina Pirkėjo ir/ ar prekes priimančio asmens tapatybę. Apie prekes priimančio asmens (ne)atitikimą Pirkėjo ar prekes priimančio asmens tapatybei Pardavėjas arba jo atstovas pažymi prekių priėmimą perdavimą žyminčiame dokumente ir perduoda arba atsisako perduoti prekes.

10.5.      Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Internetinės parduotuvės tinklalapyje nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių ir Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytom aplinkybėms, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

10.6.      Tuo atveju, kai Pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, Pardavėjas gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta. Vėlesnės siuntos pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.

10.7.      Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

10.8.      Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant sąskaitą ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą.

10.9.      Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

10.10.  Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus Neringą.

10.11.   Atvežimo sąlygos, jų pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami skiltyje “PRISTATYMO SĄLYGOS”.

 

11.         PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS 

11.1.      Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.sinensis.lt Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) Pirkėjui, nebent įstatymai numatytų kitaip.

11.2.      Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.3.      Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta prekių kokybės garantija.

11.4.      Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant išskirtinai trumpiems tinkamumo naudoti terminams, tokios prekės internetinėje parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu.

 

12.         PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS 

12.1.      Parduotų prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis. 

12.2.      Pirkėjui grąžinant prekes Pirkimo - pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

12.2.1.    pageidautina, tačiau neprivaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje;

12.2.2.    grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);

12.2.3.    grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.2.4.    grąžinama prekė turi būti švari;

12.2.5.    grąžinamos prekės tinkamumo naudoti terminas neturi būti pasibaigęs;

12.2.6.    pateikiamas rašytinis prašymas, nurodant pageidavimą grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę kokybiška preke;

12.2.7.    pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).

12.3.      Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju jeigu nustatoma, kad grąžinimui ar pakeitimui siųstos prekės yra nekokybiškos. Prekėms esant kokybiškoms, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

12.4.      Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR CK 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus LR CK 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pirkėjams - juridiniams asmenims Pardavėjas tokios teisės nesuteikia.

12.5.      Pirkėjas Pirkimo pardavimo taisyklių 12.4 punkte nurodytu atveju norėdamas atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties, turi pateikti aiškų savo sprendimą elektroninio pašto adresu [email protected]. Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas turi nurodyti prekių įsigijimo PVM sąskaitos – faktūros numerį ir prierašą „Nutraukiama pirkimo pardavimo sutartis”. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos – faktūros) kopiją.

12.6.      Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis, privalo Pirkimo pardavimo taisyklių 12.4 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsti elektroninį laišką ir  nurodyti jame norimų prekių pavadinimus ir/arba priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos (-ų) prekės (-ių) vertė yra didesnė nei grąžintos (-ų) prekės (-ių) vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą vienu iš Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2 punkte nurodytų būdų. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

12.7.      Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:

12.7.1.    paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį;

12.7.2.    sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

12.7.3.    sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

12.7.4.    sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

12.7.5.    sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

12.7.6.    sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

12.7.7.    sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

12.8.      Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, jog supranta, kad Pirkimo pardavimo taisyklių 12.7. punkte nurodytoms prekių kategorijoms priklauso ir maisto produktai. Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui teisės nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl maisto produktų pirkimo.

12.9.      Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų: kai sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis, nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

12.10.  Pirkėjas, pasinaudodamas Pirkimo pardavimo taisyklių 12.2 punkte nurodyta teise, praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą elektroninio pašto adresu [email protected] pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas turi nurodyti prekių įsigijimo sąskaitos ir prierašą „Grąžinamos prekės”.

12.11.  Pardavėjas, gavęs Pirkimo pardavimo taisyklių 12.10. punkte nurodytą Pirkėjo pareiškimą, privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.

12.12.  Pareiga įrodyti, kad laikėsi šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

12.13.  Pirkėjui įgyvendinus Pirkimo pardavimo taisyklių 12.5. punkte nurodytą teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

12.14.  Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

12.15.  Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos (-ų) prekės (-ių).

12.16.  Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

12.17.  Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.

12.18.  Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

12.19.  Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į Pirkėjo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, Pirkėjui atsisakius sutarties, Pardavėjas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu.

12.20.  Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu Pardavėjas nepateikė Pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal LR CK 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą.

12.21.  Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų Pirkėjui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar LR CK 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal LR CK 6.22810 straipsnį.

12.22.  Prekių grąžinimo tvarka, jos pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami prekių Grąžinimo sąlygose.

 

13.         ATSAKOMYBĖ 

13.1.      Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

13.2.      Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

 

14.         PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

14.1.      Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą Pardavėjo asmens duomenų tvarkymo taisykles ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo) tikslais.

14.2.      Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, gavėjo vardą, pavardę ir adresą, pirkimo istoriją (prekė, kaina, kiekis, suteikta nuolaida, pristatymo būdas, apmokėjimo būdas, užsakymo). Asmens duomenys tvarkomi 3 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie kliento paskyros momento. Suėjus aktyvios duomenų bazės saugojimo terminui, asmens duomenys automatiškai sunaikinami.

14.3.      Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 14.2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

14.4.      Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

14.4.1.    Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų.

14.4.2.    Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu, elektroniniu paštu, kuriuo registravosi internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę.

14.4.3.    Kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.

14.4.4.    Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.

14.4.5.    Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.

14.4.6.    Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

 

15.         BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15.1.      Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.

15.2.      Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Internetinės parduotuvės sistemoje prisiregistravęs Pirkėjas informuojamas prisijungimo metu. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.

15.3.      Ginčai, susiję su prekių pirkimu pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

 

 

Krepšelis

Krepšelis tuščias.